CẦN BÁN ĐẤT KDC TỰ XÂY SAU NÚI HỘI HỢP, VĨNH YÊN, VĨNH PHÚC