Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu

Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016. Nghị định này sẽ thay thế cho Nghị định 58/2001/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng con dấu và Nghị định 31/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu.